ابوذر مجاهدین

ابوذر مجاهدین هستم مختصص دوره های امنیت درحوزه تست نفوذ و شبکه  و ،نزدیک به 8 سال سابقه آموزش و پروژه های امنیت دارم . مدرس دوره های تست نفوذ.