دوره ای بر پایه تعامل و تلاش.تا برنامه نویس شدن فقط 9 هفته فاصله دارید.