هر تاکتیکی در بازاریابی در دنیای امروزه باید دارای عنصر دیجیتال هم باشد.

دوره ای بر پایه تعامل و تلاش.تا برنامه نویس شدن فقط 9 هفته فاصله دارید.