مدیریت پروژه

اکسل مقدماتی


مفاهیم اولیه کار با نرم افزار و تکنیک های اولیه مورد نیاز

برنامه ریزی و مدیریت پروژه با آموزش Microsoft Project


یکی از محبوب ترین و پرکاربردترین نرم افزارهای برنامه ریزی و مدیریت پروژه